[1]
ทองคุปต์ ว., พรหมแก้ว ก., หลีเหล็ม พ. และ มะยะเฉี่ยว ป. 2023. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกปลากะตักตากแห้ง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 13, 2 (ก.ย. 2023), 1–14.