[1]
หมู่หมื่นศรี น., สร้อยทอง ป. และ อุปพงษ์ ณ. 2022. การออกแบบและพัฒนาเครื่องทดสอบคุณภาพสีใบยาสูบด้วยการประมวลผลภาพ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12, 2 (ก.ย. 2022), 29–41.