[1]
ใคร่ครวญ ก., แซ่ตั้ง อ., เทนอิสสระ ส., ทองชัย น. และ เจตินัย ก. 2021. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลร้านค้าชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 2 (ธ.ค. 2021), 121–131.