[1]
สุทนต์ ศ., ขันเขตต์ ส. , จิรเสรีอมรกุล ก. , เล่นวารี ว. , บัวเจริญ เ. และ อรรถเวชกุล ย. 2021. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกะวัตต์ ระหว่างวิธีการจัดเรียงกับไม่จัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 2 (ธ.ค. 2021), 107–119.