[1]
กสิผล ป. , ผ่องรัศมี อ., ศิริไชย เ. และ สุดตา พ. 2021. การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลถั่วดาวอินคา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 1 (มิ.ย. 2021), 69–82.