[1]
จุฑาจันทร์ ว. 2019. การศึกษากระบวนการเผาถ่านและสมบัติของถ่านอัดแท่งจากหญ้าแฝก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 2 (ก.ย. 2019), 135–146.