[1]
วีรานุกูล ป. และ สุวีโร ก. 2019. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของอาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลม แบบถอดประกอบง่าย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 1 (พ.ค. 2019), 1–13.