[1]
เกิดเกตุ พ., ขันเขตต์ ส. , จิรจริต ว. และ แววศักดิ์ จ. 2020. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในรอบปี ด้วยการกำหนดทิศรอลม ของกังหันลมจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของทิศลม. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 2 (ต.ค. 2020), 49–60.