[1]
วโรรส ว., ขอขจายเกียรติ พ. และ แก้ววินัด น. 2019. รูปแบบวัสดุคงคลังสำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบสองชนิดจากแหล่งเดียวของร้านกาแฟ : กรณีศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 1 (เม.ย. 2019), 133–146.