[1]
ทัตทวี ส., มณีศรี ธ. และ วังฆนานนท์ ว. 2019. ตัวแบบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับธุรกิจค้าปลีกศูนย์รวมสินค้าบ้านและที่อยู่อาศัย. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 1 (เม.ย. 2019), 55–67.