[1]
ปัญญาวิชัย พ. และ โสมณวัฒน์ ว. 2020. การวิเคราะห์การไหลของอากาศในปล่องลมแสงอาทิตย์โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 1 (เม.ย. 2020), 63–75.