[1]
หนูสุวรรณเ., เมืองประทับจ. และ ขจรกสิรัตน์ศ. 2021. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 1 (มิ.ย. 2021), 1-14.