[1]
วีรานุกูล ป., ชูสิทธิ์ ผ., บุญโตสิตระกูล ก. และ สุวีโร ก. 2018. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านชุมชนบ้านสุกร. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8, 2 (ธ.ค. 2018), 13–24.