[1]
กนกพิชญ์กุล เ., อารีราษฎร์ ธ. และ แสนราช จ. 2018. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8, 1 (มิ.ย. 2018), 37–48.