[1]
มาลี อ. 2017. การวิจัยเนื้อดินบ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 2 (ธ.ค. 2017), 234–244.