[1]
บุญปาลวงศ์ ม. 2017. การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 2 (ธ.ค. 2017), 96–116.