Return to Article Details พลศาสตร์การไหลและการถ่ายเทความร้อนของก๊าซผสมสำหรับกระบวนการฟิชเชอร์ทรอปซ์ในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งที่ติดตั้งตัวผสมสถิต (Flow Dynamics and Heat Transfers of Mixed-Gas in Fischer-Tropsch Process: Design of Fixed-Bed Reactor Equipped with Static-Mixers) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy