Return to Article Details การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธีทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy