1.
บุญญะฤทธิ์ พ. ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์. feir [Internet]. 2002 Dec. 30 [cited 2024 May 29];2:69-71. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242375