1.
วันทอง ป, คำพุฒ ป. การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น. feir [Internet]. 2007 Jun. 30 [cited 2024 May 29];9:20-5. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242242