1.
พรหมน้ำฉ่ำ ส, นวลพลับ ก, ปลั่งกลาง บ, เบียนสูงเนิน ส. Measurement and Display System for Solar Radiation. feir [Internet]. 2007 Dec. 30 [cited 2024 May 31];10:87-92. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242237