1.
ไชยเฉลิมวงศ์ ธ, พุ่มเฟือง ก. Study and design of sewing machine for handicap users. j.eng.rmutt [Internet]. 2007 Dec. 30 [cited 2024 May 26];10:43-50. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242229