1.
โอทองคำ ม, ขอจิตต์เมตต์ ส, กร้ำมาตร ป. Dust cotton fiber as an added material in gypsum boards. j.eng.rmutt [Internet]. 2008 Jun. 30 [cited 2024 May 26];11:1-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242207