1.
ลังกาพินธุ์ จ, เหล่าโก่ง ส, สินสวัสดิ์ ภ, ศรีประเสริฐ ช. Development of a cassava stem cutting machine. feir [Internet]. 2008 Dec. 30 [cited 2024 May 29];12:19-26. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242200