1.
เทพจันทร ว, ตั้งปกาศิต จ, รู้แทนคุณ ร. Construction Overhead Cost of Tall Buildings in Bangkok Area. feir [Internet]. 2010 Dec. 30 [cited 2024 May 29];2:43-50. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242166