1.
จงจันทร์ ย, คุปตัษเฐียร ณ. Productivity Improvement for Cast Iron Burner Production Line A Case Study at TMN Machine and Foundry Co., Ltd. j.eng.rmutt [Internet]. 2010 Dec. 30 [cited 2024 May 27];2:17-2. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242163