1.
เพชรพิมูล ว, ภูมิกิตติพิชญ์ ก, โคตทะเล ส. A Design of Power Converter Circuit for 1 kW Wind Turbine Generator. feir [Internet]. 2011 Jun. 30 [cited 2024 May 28];1:19-27. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242152