1.
จินะวงค้ ร, อรรคทิมากูล ส. Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN. feir [Internet]. 2013 Jun. 30 [cited 2024 May 31];1:69-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242093