1.
เขียนขาบ ส, ตั้งปกาศิต จ, เมืองน้อย ว. Significant Factors for Customer Satisfaction of Home Building Company. j.eng.rmutt [Internet]. 2013 Dec. 30 [cited 2024 May 18];2:79-88. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242086