1.
สิริแสงสว่าง ร, โพธิ์บาย จ, เพชรเลิศ ช, เพ็ชรย้อย ธ. Studies on Usage of Products from Slow Pyrolysis of Tamarind Seed. j.eng.rmutt [Internet]. 2015 Dec. 30 [cited 2024 May 26];2:35-42. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242042