1.
ลังกาพินธ์ุ จ, ปานสาคร ส, อัครกุลธร ภ, สร้อยแม้น ส, สร้อยแม้น ศ. Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine. j.eng.rmutt [Internet]. 2016 Jun. 30 [cited 2024 May 21];14(1):47-54. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242030