1.
ลังกาพินธุ์ จ, ปานสาคร ส, กาลศิริศิลป์ ร, โพธิ์รอด ม, โคตรพรหมศรี ณ. STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE. j.eng.rmutt [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2024 May 21];15(1):35-42. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241997