1.
สุภารัตน์ จ, อินปัญโญ ช, ต่อสกุล ศ. Design and development of Shallot frying machine. j.eng.rmutt [Internet]. 2017 Dec. 30 [cited 2024 May 21];15(2):51-7. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990