1.
พูนนายม ป, แย้มเผื่อน ไ, วัฒนจิตสิริ ว, ตรันวนพงศ์ ส, กิมะพงศ ก. Construction of A Small Semi-automatic Orthogonal Cutting Blade Plam Chopper. j.eng.rmutt [Internet]. 2018 Jun. 20 [cited 2024 May 18];16(1):33-42. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241965