1.
ไวทย์รุ่งโรจน์ ศ, หล้าวงศ์ อ. A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption. j.eng.rmutt [Internet]. 2018 Jun. 20 [cited 2023 Feb. 2];16(1):13-21. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241963