บุญญะฤทธิ์ พิพัฒน์. “ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์”. Frontiers in Engineering Innovation Research 2 (December 30, 2002): 69–71. Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242375.