จันทสุวรรณ ธีระศักดิ์, ศรีมนตรีกุล นรินทร์, เพียรทำ ลดาวัลย์, หมู่เจริญ วีรศักดิ์, and แสงสวัสดิ์ ชวลิต. “Design and Create of PC-Tool Program for Cast-Film Extrusion”. Journal of Engineering, RMUTT 5 (June 30, 2005): 44–50. Accessed May 18, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242325.