พิสุทธิพงศ์ พีรพัฒน์, and อารยวัฒน์ สมใจ. “Ultrasound Fetal Doper”. Journal of Engineering, RMUTT 7 (June 30, 2006): 89–93. Accessed May 18, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242284.