พรหมน้ำฉ่ำ สิทธิโชค, นวลพลับ กิตติ, ปลั่งกลาง บุญยัง, and เบียนสูงเนิน สมชาย. “Measurement and Display System for Solar Radiation”. Frontiers in Engineering Innovation Research 10 (December 30, 2007): 87–92. Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242237.