ลังกาพินธุ์ จตุรงค์, เหล่าโก่ง สุทิน, สินสวัสดิ์ ภูวนาท, and ศรีประเสริฐ ชัยยงค์. “Development of a Cassava Stem Cutting Machine”. Frontiers in Engineering Innovation Research 12 (December 30, 2008): 19–26. Accessed May 31, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242200.