จงมี ธัญลักษณ์, and เตชธรรมรักข์ ปลื้มจิตต์. “Thermal Conductivity of Waste Fibers from Textile Process”. Journal of Engineering, RMUTT 1 (June 30, 2010): 1–7. Accessed May 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242169.