จงจันทร์ ยุทธณรงค์, and คุปตัษเฐียร ณฐา. “ Ltd”. Journal of Engineering, RMUTT 2 (December 30, 2010): 17–27. Accessed May 27, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242163.