ณรงค์กูล อัครวิชญ์, กร้ำมาตร ปิติศานต์, วิณิชย์ล้ำเลิศ เฉลิมชัย, and ตั้งเติมสิริกุล สมนึก. “Multiple Dosages of Superplasticizer and Workability Loss of Mortar”. Journal of Engineering, RMUTT 2 (December 30, 2011): 1–8. Accessed May 18, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242131.