จินะวงค้ รัฐพล, and อรรคทิมากูล สมศักดิ์. “Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN”. Journal of Engineering, RMUTT 1 (June 30, 2013): 69–79. Accessed May 26, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242093.