ลังกาพินธ์ุ จตุรงค์, ปานสาคร สุนัน, อัครกุลธร ภูรินทร์, สร้อยแม้น สุกฤษฎิ์, and สร้อยแม้น ศุภณัฐ. “Design and Fabrication of A Ripe Palmyra Fruit Pulp Separating Machine”. Journal of Engineering, RMUTT 14, no. 1 (June 30, 2016): 47–54. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242030.