ลังกาพินธุ์ จตุรงค์, ปานสาคร สุนัน, กาลศิริศิลป์ รุ่งเรือง, โพธิ์รอด มาสสุภา, and โคตรพรหมศรี ณัฐิวุฒิ. “STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE”. Journal of Engineering, RMUTT 15, no. 1 (June 30, 2017): 35–42. Accessed May 27, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241997.