สุภารัตน์ จงกล, อินปัญโญ ชวลิต, and ต่อสกุล ศิริชัย. “Design and Development of Shallot Frying Machine”. Journal of Engineering, RMUTT 15, no. 2 (December 30, 2017): 51–57. Accessed May 21, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241990.