พูนนายม ปราโมทย์, แย้มเผื่อน ไพบูลย์, วัฒนจิตสิริ วรญา, ตรันวนพงศ์ สุรัตน์, and กิมะพงศ กิตติพงษ์. “Construction of A Small Semi-Automatic Orthogonal Cutting Blade Plam Chopper”. Frontiers in Engineering Innovation Research 16, no. 1 (June 20, 2018): 33–42. Accessed May 29, 2024. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241965.