ไวทย์รุ่งโรจน์ ศิวะ, and หล้าวงศ์ อามิณฑ์. “A Study of Turning Operation Factors Affecting Power Consumption”. Journal of Engineering, RMUTT 16, no. 1 (June 20, 2018): 13–21. Accessed February 2, 2023. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/241963.