บุญญะฤทธิ์ พ. . “ผลประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์”. Frontiers in Engineering Innovation Research, vol. 2, Dec. 2002, pp. 69-71, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt/article/view/242375.